Zapojili jsme se do Týdne pěstounství Středočeského kraje 2019

Ve dnech 10. 06. - 14. 06. 2019 se  uskutečnil v pořadí druhý ročník akce s názvem Týden pěstounství, realizovaný v rámci projektu MPSV: "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí", a to ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje.

Na realizaci této akce se podílí Krajský úřad, oddělení sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých městských úřadů, příspěvkové organizace kraje a neziskové organizace. V rámci tohoto týdne probíhaly dny otevřených dveří na OSPOD a v organizacích zabývajících se náhradní rodinnou péčí v kraji, promítání filmů s tématikou pěstounské péče, besedy, přednášky, tematická odpoledne zaměřená na pěstounskou péči. Na řadě pořádajících míst se podařilo vytvořit program s možností rozhovorů o pěstounské péči se samotnými pěstouny.

Cílem celé akce je rozšířit povědomí o pěstounské péči a jejích možnostech, poskytnutí informací pro zájemce o pěstounskou péči a rovněž ocenění pěstounů za jejich důležitou a náročnou práci.

Ve dnech 29. května a 5. června 2019 se na golfovém hřišti v Praze Hodkovičkách uskutečnily dva golfové turnaje, část ze startovného věnoval GOLF CLUB Hodkovičky, z. s. na činnost našeho spolku. V průběhu září 2019 se uskuteční podzimní turnaj.

Děkujeme za podporu!

30. 04. 2019 skončil roční projekt "Bezpečné citové pouto jako základ zdravého vývoje dítěte v náhradní rodinné péči", realizovaný v rámci dlouhodobé podpory Nadace Terezy Maxové dětem. Cílem projektu bylo podpořit náhradní rodiny v jejich fungování, využívání vlastních zdrojů a kompetencí. Pozornost byla věnována také hledání optimálního nastavení kontaktu dítěte s biologickou rodinou. Vyhodnocení attachmentu dítěte se stalo klíčovým krokem pro doporučení následné služby (většinou terapie či poradenství), která byla nastavená podle potřeb a možností klientů.

Děkujeme za podporu Nadaci Terezy Maxové dětem!

Rozum a Cit, z. s. realizoval od září 2017 do dubna 2019 dva projekty podpořené Nadací Sirius.

První z nich pod názvem Znalost podporuje kvalitu, se zaměřoval na zkvalitnění a zefektivnění systému spolupráce s pěstounskými rodinami a systému jejich podpory a pomoci především v rámci doprovázení, a to vytvořením funkčního modelu spolupráce mezi jednotlivými složkami odborné pomoci. Základní myšlenkou byla multidisciplinární spolupráce za účasti zástupců krajského úřadu, pracovníků OSPOD, Policie, neziskových organizací, příspěvkových organizací kraje, učitelů, výchovných poradců atd. Projekt směřoval k jasnému vymezení role jednotlivých účastníků a zároveň je vedl k pochopení základních principů práce s dětmi umístěných do pěstounských rodin.

Druhým prezentovaným projektem je Kompetenční model pracovníka Doprovázení. Ten si kladl za cíl jasně definovat kompetenční požadavky na pracovníky doprovázení a sjednotit procesy rozvoje požadovaných kompetencí, tzn. vytvořit komplexní nástroj, který se uplatní jak ve fázi náboru nových pracovníků při stanovování vstupních kvalifikačních požadavků, tak především v následném procesu jejich systémového profesního a osobnostního rozvoje. Projekt přináší výstupy ve formě strukturovaného kompetenčního modelu, on-line aplikace pro vyhodnocování úrovně zvládnutí jednotlivých kompetencí, specializovaného 5modulového vzdělávacího programu a metodiku pro implementaci celého systému do praxe.

Děkujeme Nadaci Jistota Komerční banky, a. s., od které jsme obdrželi finanční prostředky na projekt „Jsme tady i pro Tebe“. Tento projekt podpoří terapie pro děti v předškolním věku, které vyrůstají v pěstounské péči.

© 2019 Rozum a Cit, z. s. | člen