Náhradní
rodinná péče

Náhradní rodinná péče v České republice

Jedná se o formu péče, při které je dítě vychováváno „náhradními rodiči“ přímo v jejich rodinách. Účelem je poskytnout dětem přechodnou či dlouhodobou péči v době, kdy se ocitají bez rodinného zázemí.

V České republice nalezneme tyto formy:

 • svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče
 • osvojení
 • pěstounská péče
 • pěstounská péče na přechodnou dobu
 • poručenství

Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče

Do péče jiné fyzické osoby než rodiče je dítě svěřeno, jestliže to vyžaduje zájem dítěte a tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému.

Tento institut je upraven občanským zákoníkem (Zákon č. 89/2012 Sb) § 953 až § 957 a pečujícím osobám je vždy rozhodnutím soudu vymezen rozsah práv a povinností k dítěti. Zpravidla se jedná o právo a povinnost zajistit péči o dítě a zastupovat jej v běžných záležitostech. Není-li soudem rozhodnuto jinak, zůstává rodičům dítěte zachována rodičovská odpovědnost a rodiče jsou nadále zákonnými zástupci dítěte a trvá i nadále jejich vyživovací povinnost k dítěti.

Pečujícím osobám v tomto institutu náleží právo na výživné od rodičů dítěte a mají právo toto výživné i vymáhat. Výši výživného je třeba stanovit soudně, pokud rodiče neplatí výživné dobrovolně.

 

Osvojení

Velice významný institut v systému náhradní rodinné péče představuje osvojení (§ 794 až § 854 občanského zákoníku). Jedná se o institut, který podstatně mění vazby dítěte s jeho původními vlastními rodiči. Osvojením vzniká nový právní i rodinný vztah, neboť mezi osvojeným dítětem a osvojitelem vzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi. Příbuzenský poměr vzniká také mezi osvojencem a příbuznými osvojitele. Zanikají tedy všechna práva a povinnosti mezi osvojeným dítětem a jeho původní rodinou. Osvojitelé se stávají zákonným zástupcem dítěte a mají k němu stejnou rodičovskou odpovědnost jako při výchově vlastního dítěte. Dítě pak získává příjmení svých osvojitelů.

Přijetím nového občanského zákoníku došlo k podstatným změnám v podmínkách osvojení – viz dále.

 

Mezinárodní adopce

V případě, že není možné najít dítěti vhodné rodinné zázemí v jeho vlasti, je možné zvážit jeho umístění do ciziny. Úmluva o právech dítěte však stanovuje přednost umístění osvojeného dítěte v zemi jeho původu a připouští toto řešení jen v případě, že se jeví pro dítě jako vhodnější.

Osvojení dětí do ciziny a z ciziny je v České republice možné od 1. 6. 2000, kdy vstoupila v platnost Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou přijala Haagská konference mezinárodního práva soukromého. Tento mezinárodní dokument spolu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí umožňuje osvojení dětí z ciziny a do ciziny v případech, kdy se pro dítě nepodaří najít rodinu v zemi jeho původu. Zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině v ČR zajišťuje Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí sídlící v Brně.

 

Pěstounská péče

Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče a jejím hlavním účelem je zajištění osobní péče a výchovy dítěte v rodinném prostředí. Institut pěstounské péče je upraven rovněž v občanském zákoníku, § 958 až § 970, a dále v zákoně č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně děti, § 47.

Pěstounská péče se uplatňuje u dětí, pokud nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, ale jejich vazby s nimi zůstávají zachovány a taktéž s ostatními příbuznými jako jsou např. sourozenci nebo prarodiče. Rodiče dítěte zůstávají i nadále zákonným zástupcem dítěte a mají k němu rodičovskou odpovědnost. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče konkrétní osoby nebo manželskému páru. Mezi pěstounem a dítětem nevzniká příbuzenský vztah. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a zaniká dosažením zletilosti dítěte. Z vážných důvodů může být i zrušena.

Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a vykonávat přiměřeně práva i povinnosti rodičů vůči dítěti. Není zákonným zástupcem dítěte a nemá vůči němu ani vyživovací povinnost. Právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech.

Speciální formou pěstounské péče je příbuzenská pěstounská péče, kdy je dítě svěřeno některé osobě z širší rodiny. Pěstouny jsou příbuzní dítěte: prarodiče, teta, strýc, sourozenec nebo jiní příbuzní.

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu je zajišťována vyškolenými pěstouny pro tento typ péče. A do tohoto typu může být dítě svěřeno na dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat nebo na dobu, po jejímž uplynutí může matka dát souhlas k osvojení dítěte nebo po kterou může rodič souhlas k osvojení dítěte odvolat, nebo na dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení (§ 47 a § 27a zákona o sociálně právní ochraně dětí).

Tento typ péče je určen zejména pro krizové situace, kdy biologičtí rodiče potřebují určitý čas na vyřešení svých problémů nebo životních situací. Dále je vhodný pro děti, které by jinak čekaly na dobu, kdy budou moci být adoptovány, v ústavu.

 

Poručenství

Poručníka dítěti ustanoví soud v případě, že rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti (nebo byla rodičovská odpovědnost pozastavena nebo omezena), nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (§ 928 až § 942 občanského zákoníku).
Soud ustaví poručníka většinou z řad osob blízkých rodině dítěte a ta se stává jeho zákonným zástupcem. Nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Mezi poručníkem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem. Je mu stanoven rozsah práv a povinností, jako je výchova a zastupování dítěte a správa majetku dítěte. Poručník je přímo odpovědný příslušnému soudu a podléhá jeho pravidelnému dohledu a jakékoliv rozhodnutí v podstatné věci, týkající se dítěte, vyžaduje schválení soudem.

Poručníkovi osobně pečujícímu o dítě náleží veškeré dávky pěstounské péče – viz dále.

Zdroj:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení

 

Základní statistická data o oblasti náhradní rodinné péče v České republice

Stav k 31. 12. 2016 (Zdroj: MPSV, 2017)

 Počet dětí v náhradní rodinné péči celkem  18.636
 Pěstounská péče  10.922
 Pěstounská péče na přechodnou dobu  540
 Poručenská péče  3.013
 Svěření do péče jiné osoby  4.161

 

Změny v oblasti NRP

Od roku 2013 došlo v právní úpravě náhradní rodinné péče ke dvěma velkým změnám

 • 1.1.2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
 • 1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který se významně dotýká také rodinného práva

Zde Vám nabízíme shrnutí největších změn v oblasti náhradní rodinné péče v České republice:

 

Novela zákona 359/1999 Sb.

 • Stanovení závazných nových postupů pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších účastníků systému (např. povinnost konat ve vytčených případech případové konference, povinnost vést individuální plány ochrany dítěte – IPOD – u každého dítěte řešeného na OSPOD).
 • Zavedení standardů kvality práce a nastavení minimálních rámců činnosti pro všechny subjekty v systému, tedy jak státních tak nestátních organizací vykonávajících sociálně právní ochranu dětí.
 • Rozvoj náhradní rodinné péče, zvýšení podpory pěstounské péče, hmotné zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu, změna způsobu příprav pěstounů, vytváření podmínek pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny.
 • Celkově značný důraz na upřednostnění rodinné péče o děti před péčí ústavní, ať už se jedná o biologickou původní rodinu nebo rodinu náhradní

 

Náhradní rodinná péče

 • Změny v oblasti zprostředkování.
 • Změny v oblasti výkonu pěstounské péče (nová práva a povinnosti pěstounů viz dále).
 • Změny podmínek pěstounské péče na přechodnou dobu.
 • Zvýšení odměn za výkon pěstounské péče.
 • Diferenciace příbuzenské pěstounské péče prarodičů v oblasti hmotného zabezpečení.
 • Zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče.

Viz dále


NRP - zprostředkování

 • Ruší se zprostředkování na úrovni MPSV (jen podněty).
 • Možnost rozhodnout o zamítnutí žádosti i před provedením odborného posouzení žadatele, pokud krajský úřad v průběhu řízení zjistí závažné důvody, pro které nelze žadatele zařadit do evidence žadatelů.
 • Zprostředkování osvojení do ciziny – jen je-li ze všech okolností zřejmé, že dítěti nelze zprostředkovat pěstounskou péči ani osvojení v ČR, nebo nelze předpokládat, že by v budoucnu mohla dítě do péče převzít osoba příbuzná či blízká.
 • Přípravy k přijetí dítěte do rodiny (specifické u pěstounské péče na přechodnou dobu –  zkráceně PPPD) – novela stanovuje rozsah min. 48 hodin (72 u PPPD), méně u druhožadatelů (min. 4 hodiny).

 

„Předpěstounská péče“

 • Pokud je dítě umístěno rozhodnutím soudu v ústavní výchově či v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (např. Klokánky) nebo v PPPD, případně pokud s tím rodiče souhlasí, může soud před jeho rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče dítě svěřit do tzv. „předpěstounské péče“ osobě, která má zájem stát se pěstounem.
 • Novelou je zavedena možnost rozhodnutí o předpěstounské péči zrušit (dosud nebylo možné, ani pokud se např. ukázalo, že prostředí není pro dítě vyhovující).

 

Práva a povinnosti osob pečujících

 • Pomoc se zajištěním osobní péče (“hlídací služba“) např. po dobu pracovní neschopnosti.
 • Pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené děti v rozsahu min. 14 dní v kalendářním roce („dovolená“).
 • Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci min. 1x za 6 měsíců.
 • Minimální rozsah poradenství – bude stanovovat vyhláška.
 • Povinnost v souladu s IPOD udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami blízkými (rodiče, sourozenci, další příbuzní...).
 • Právo na pomoc při plnění těchto povinností včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku.
 • Právo na bezplatnou možnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě.
 • Povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v rozsahu min. 24 hod v době 12 kalendářních měsíců.
 • Povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu péče a spolupracovat s osobou pověřenou sledovat vývoj dětí.

 

Dohody o výkonu pěstounské péče (příp. rozhodnutí)

 • Dohody (rozhodnutí) o výkonu PPPD za účelem zajištění nároků pečujících osob (pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu, osobně pečující poručníci apod.) – dle konkrétního dítěte a rodiny.
 • Subjekty oprávněné dohody uzavřít: obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, obec, osoby pověřené k výkonu SPOD.
 • Stanovena možnost výpovědi dohod.
 • Vznik nového nástroje systémového financování - státní příspěvek na výkon pěstounské péče (48.000,-Kč/rok/dohoda či rozhodnutí).

 

Dávky pěstounské péče

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí  (ZOSPOD) v ust. § 47e stanoví, že dávkami pěstounské péče jsou 

 1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 2. odměna pěstouna,
 3. příspěvek při převzetí dítěte,
 4. příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla (pro pěstouny pečující minimálně o tři děti),
 5. příspěvek při ukončení pěstounské péče (25.000,-Kč)

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

 1. 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 2. 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 3. 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 4. 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let;

 

Odměna pěstouna

(1) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,

 1. 12 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
 2. 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
 3. 30 000 Kč,
  • je-li pečováno alespoň o 3 děti,
  • je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
 4. 20 000,- Kč, jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě

(2) Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. c) bodů 1 a 2 zvyšuje o polovinu částky uvedené v odstavci 1 písm. a). Za každé další dítě, které je osobě v evidenci svěřené do jiné péče, než je pěstounská péče na přechodnou dobu, se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. d) zvyšuje o polovinu částky uvedené v odstavci 1 písm. a).

Odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnosti pro účely pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na úrazové pojištění a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění

 

Příspěvěk při převzetí dítěte

Nárok má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. Tato dávka je jednorázová. Činí:

 1. 8000Kč u dítěte ve věku do 6 let 
 2. 9000Kč u dítěte ve věku 6-12 let 
 3. 10 000Kč u dítěte ve věku 12-18 let

 

Diferenciace příbuzenské pěstounské péče prarodičů v oblasti hmotného zabezpečení

Pěstouni-prarodiče: V případech zvláštního zřetele hodných může být odměna pěstouna přiznána i těmto osobám, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o přiznání odměny pěstouna je krajská pobočka Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Odměna „ve zvláštních případech“ bude i u prarodičů nároková.

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu

 • Institut zaveden v roce 2006, téměř nevyužíván
 • Zvláštní evidence PPPD, specifické posuzování i přípravy
 • Jde o institut krizový, přechodný, cílem je umožnit rodičům upravit si poměry a převzít opět péči o dítě.
 • Důvody svěření dítěte do PPPD:
 1. rodič nemůže ze závažných důvodů dítě vychovávat (např. hospitalizace, VTOS)
 2. uplynutí doby, než je možné dát souhlas s osvojením (6 týdnů po narození dítěte)
 3. uplynutí doby, než je rozhodnuto soudem o tom, že není třeba souhlasu rodiče s osvojením (6, resp. 2 měsíce), do budoucna sjednoceno na 3 měsíce
 • Návrh na svěření dítěte do PPPD může soudu podat pouze OSPOD.
 • Soud rozhoduje rychlým předběžným opatřením dle § 76a odst. 1 věta druhá OSŘ, jde-li o případy dle písm. b), c).
 • Soud nejméně 1x za 3 měsíce přezkoumává důvody trvání PPPD.
 • PPPD může trvat maximálně 1 rok.

 

Osoby pověřené k výkonu SPOD

 • Nové činnosti, které mohou pověřené osoby v rámci sociálně-právní ochrany vykonávat – zajištění přípravy žadatelů o NRP, možnost uzavřít s pěstouny dohodu o výkonu pěstounské péče, poskytovat odbornou pomoc a poradenství náhradním rodičům a jim svěřeným dětem.
 • Zvýšení nároků na kvalifikaci osob, které se bezprostředně podílejí v rámci pověřených osob na péči o děti.
 • Změny v oblasti vydávání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (např. závazné stanovisko kraje, kde má vzniknout nové zařízení sociálně-právní ochrany či jiná pověřená osoba).

 

ZDVOP - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 1. zavedení limitů pro počet dětí umístěných ve ZDVOP a omezení počtu dětí na jednu pečující osobu (zvýraznění alternativy k ústavní péči a individualizace péče)
 2. změny ve výši státního příspěvku pro tato zařízení
 3. jasné stanovení práv a povinností ředitelů zařízení
 4. omezení dob pobytu v zařízení

 

Osvojení

Novelou občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014 byly v § 794 až § 854 upraveny také podmínky osvojení. Zde jsou nejvýraznější změny:

 • Lze osvojit i zletilého.
 • Souhlas rodičů s osvojením lze dát již jen u příslušného soudu.
 • Souhlas s osvojením pozbude účinnosti vždy, nedojde-li k osvojení do šesti let ode dne, kdy byl souhlas dán.
 • Souhlas k osvojení lze odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán.
 • Předadopční péče může vzniknout až po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení. Předtím však také mohou budoucí osvojitelé o dítě pečovat, a to na základě rozhodnutí soudu. O předadopční péči rozhoduje již také pouze soud, nikoliv OSPOD, jak tomu bylo dříve.
 • Předadopční péče před osvojením musí trvat minimálně šest měsíců.
 • Osvojení se stane nezrušitelným vždy po uplynutí tří let od osvojení nebo již před touto dobou na návrh osvojitele.

Zdroj MPSV, 2012, 2014

Zajímavé odkazy

 

InfoPanel 

Zapsaný spolek

Volná kapacita v Doprovázení pěstounských rodin

03.04.2019 Podpořte nás Globus Lepší svět

26.03.2019 Uskutečnili jsme Projektovou konferenci...

21.03.2019 Převzetí šeku Nadace Tesco

12.11.2018 Zorganizovali jsme: Setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

11.11.2018 Iniciovali jsme: Vznik mezioborových týmů na Říčansku a Vlašimsku

22.09.2018 Uskutečnili jsme: Odlehčovací víkend s RaC

19.09.2018 Uskutečnili jsme: Den v Techmania science centru v Plzni

13.09.2018 Připojujeme se k:
Týdnu pěstounství Středočeského kraje


Léto 2018 Zorganizovali jsme: Čtyři letní vzdělávací pobyty

Srpen 2018 Uskutečnili jsme: Dva tábory s RaC

Nadační fond

13. 03. 2019
Sluníčkový den se blíží

11. 03. 2019
Převzetí šeku od firmy Howden ČKD Compressors s.r.o.

07. 03. 2019
Převzetí šeku od firmy LMC, s. r. o.

22. 11. 2018
Převzetí šeku od firmy LK SERVIS/GERnétic

31. 10. 2018
Charitativní aukce archivních vín

06. 10. 2018
TPA pro Nadační fond Rozum a Cit

05. 10. 2018
Pomoc pro Dominika

31. 05. 2018
Děkujeme ČSOB!

25. 05. 2018
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR – Nadačního fondu Rozum a Cit

10. 04. 2018
ABY KRÁSA DUŠE MOHLA ROZKVÉST
GERnétic podporuje vzdělání dětí

25.4. Velikonoční dílna pro děti v Moneta Money bank

4.4. Zapojili jsme se do kampaně Dobrý start - z rodiny doletí dál

4.4. Sluníčkový den letos proběhne 25. a 26. dubna

24.2.2017
Poděkování NF rozum a cit za pomoc pěstounským rodinám a jejich dětem od pěstounky Vladimíry Gubaničové.

3.2.2017
Jak dopadla básnická soutěž? Rozhodně neváhejte a čtěte.
 


Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

Telefon: 733 102 901

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Hledáme rodiče