Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

InfoPanel

Volná kapacita v Doprovázení pěstounských rodin

03.04.2019 Podpořte nás Globus Lepší svět

26.03.2019 Uskutečnili jsme Projektovou konferenci...

21.03.2019 Převzetí šeku Nadace Tesco

12.11.2018 Zorganizovali jsme: Setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

11.11.2018 Iniciovali jsme: Vznik mezioborových týmů na Říčansku a Vlašimsku

22.09.2018 Uskutečnili jsme: Odlehčovací víkend s RaC

19.09.2018 Uskutečnili jsme: Den v Techmania science centru v Plzni

13.09.2018 Připojujeme se k:
Týdnu pěstounství Středočeského kraje


Léto 2018 Zorganizovali jsme: Čtyři letní vzdělávací pobyty

Srpen 2018 Uskutečnili jsme: Dva tábory s RaC


aktuality podrobně -->

Stalo se

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Vaše dotazy

Dobrý den, chtěli bychom si s manželem vzít do pěstounské péče dítě, ale nevíme na koho se obrátit. Mohli byste mi, prosím, zaslat nějaké informace?
Prvním krokem je zkontaktování sociální pracovnice příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zde sociální pracovnice poskytne bližší informace k náhradní rodinné péči, poskytne Vám formulář žádosti o osvojení/pěstounskou péči, domluví si také u Vás návštěvu v místě bydliště. Neprodleně po kompletaci spisové dokumentace ji obecní úřad obce s rozšířenou působností předá krajskému úřadu. Krajský úřad pak zprostředkuje zdravotní a psychologické posouzení žadatelů. Na základě získaných podkladů krajský úřad vydá správní rozhodnutí, ve kterém je uvedeno, zda žadatelé byli zařazeni do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče (dále jen "evidence"). Z žadatelů vedených v evidenci se vyhledávají vhodní žadatelé ke konkrétnímu dítěti, a krajský úřad tak zprostředkuje náhradní rodinnou péči.
Nelze obecně říct, jak dlouho bude celý proces trvat, jedná se o měsíce až několik let, svou roli hrají představy žadatelů o dítěti (tzn. jakou mají toleranci k věku dítěte, jinému etniku, zdravotním problémům, sourozeneckým skupinám a podobně).

Může nesezdaný pár požádat o společnou pěstounskou péči?
Česká legislativa umožňuje svěřit dítě do společné pěstounské péče pouze manželům. To však neznamená, že nesezdaný pár nemůže podat žádost o pěstounskou péči. Žádost však podává jen jeden z partnerů, přičemž je třeba počítat s tím, že odborným posuzováním prochází oba. Dítě je pak svěřeno do pěstounské péče tomu z partnerů, který podal žádost.

Kdy nabude rozsudek o svěření nezletilé osoby do pěstounské péče právní moci? Je nutné nabytí právní moci nechat na rozsudku soudem vyznačit?
Pokud se všichni účastníci řízení vzdají práva na odvolání na místě, po vyhlášení rozsudku soudem tento rozsudek nabývá právní moci okamžitě (respektive 1. den poté). V případě, že si účastníci řízení ponechají lhůtu na podání odvolání (nebo kterýkoliv z nich), rozsudek nabývá právní moci až po patnácti dnech od jeho doručení.
Dříve, než si půjdete nechat soudem vyznačit na rozsudek doložku právní moci, je užitečné si telefonicky ověřit, zda již rozsudek právní moci nabyl. Soud musí po uplynutí patnácti dnů od doručení vyznačit na rozsudek, který předložíte (nebo zašlete) soudu, že nabyl právní moci a kdy (tzv. doložka právní moci).

Rady a tipy pro soudní jednání:
V době projednávání návrhu na svěření dětí do před/pěstounské péče je užitečné si zkontrolovat, že rozhodnutí soudu nebo OSPOD obsahuje tyto důležité informace:

  • Datum svěření dítěte do vaší výchovy
  • Datum účinnosti rozhodnutí

Dbejte na to, aby vaše sociální pracovnice, která za vás soudní jednání vyřizuje, hlídala, aby tato dvě data na rozhodnutí byla uvedena. Pokud by se tak nestalo, dostali byste dávky až ode dne účinnosti a ne zpětně ode dne svěření dětí do vaší výchovy. Úřad práce, který dávky zasílá, vychází právě z těchto dat ve vašem rozhodnutí.

Jak je to s trvalým pobytem u dětí v pěstounské péči? Setkali jsme se na úřadě s tím, že nám dítě v pěstounské péči k trvalému pobytu přihlásí pouze tehdy, pokud budeme poručníky nebo bude v rozsudku o svěření dítěte do pěstounské péče přímo napsáno, že pěstouni mohou dítě přihlásit k trvalému pobytu. Jak to tedy vlastně je?
Ze zákona o evidenci obyvatel (§10, odstavec 10) je zřejmé, že za občana mladšího 15 let je oprávněn ohlásit změnu místa trvalého pobytu též pěstoun. Z toho vyplývá, že pěstoun skutečně může přihlásit dítě, které mu bylo svěřeno do pěstounské péče, k trvalému pobytu.

Náleží dítěti v pěstounské péči příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jestliže pobírá sirotčí důchod?
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se vyplácí pouze v případě, že je vyšší než částka sirotčího důchodu, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a částkou sirotčího důchodu.

V jakém případě mohou pěstounské děti dědit po pěstounských rodičích?
Jedinou možností, jak může pěstounské dítě dědit po pěstounských rodičích, je sepsání závěti pěstounskými rodiči, kde bude uvedeno, že budou dědit pěstounské děti (případně, které z nich a jakým způsobem). Pokud závěť uzavřena nebude, v takovém případě budou dědit dědici ze zákona. Pěstounské děti by dědily pouze v případě, že by nedědili potomci, manžel, nebo partner pěstouna, a zároveň by pěstounské dítě žilo nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti s pěstounem, a z tohoto důvodu pečovalo o společnou domácnost nebo na něj bylo odkázáno výživou.

Pokud je pěstoun důchodce, může pobírat starobní důchod i odměnu pěstouna zároveň?
Pěstoun/ka pobírající starobní důchod a současně pečující o svěřené děti, má nárok pobírat jak starobní důchod, tak též odměnu pěstouna ze systému dávek státní sociální podpory.

Jsem babička a starám se již tři měsíce o dva vnuky, které mi zanechala dcera, která je momentálně na ulici. Mám pouze starobní důchod a již mi docházejí úspory. Slyšela jsem, že je možné pobírat v mém případě na vnuky dávky pěstounské péče. Co je k tomu potřeba a kam se mám obrátit?
Ano, můžete pečovat o vnuky v režimu pěstounské péče a pobírat na ně dávky pěstounské péče. Je k tomu potřeba obrátit se na soud, který o dětech naposledy rozhodoval nebo pokud ještě nebylo o dětech soudně rozhodováno, tak na soud v místě, kde nyní žijete. K soudu podáte „Návrh na svěření dětí do pěstounské péče“ ve kterém dále navrhnete, aby soud prozatímně upravil poměry dětí dle §102 občanského soudního řádu, dle kterého Vám svěří vnuky do pěstounské péče předběžně, ještě než bude rozhodnuto klasickým „pomalým“ řízením. Soud by měl pak do týdne vydat usnesení o předběžném opatření, kterým Vám svěří vnuky do pěstounské péče a již tímto usnesením Vám vzniká nárok na dávky pěstounské péče. Než však půjdete žádat o dávky na úřad práce, oddělení státní sociální podpory, musíte si nechat na doručené usnesení vyznačit razítko „vykonatelnosti“. Usnesení je vykonatelné až poté, co je doručeno všem účastníkům řízení, tedy i rodičům dětí. Je přínosné, aby o Vaší situaci a o podaném návrhu vědělo oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) na obecním úřadě, neboť soud s tímto oddělením úzce spolupracuje. Dále Vás čeká jednání u soudu v klasickém řízení, kterým získáte potřebný rozsudek o pěstounské péči.  V tomto řízení je OSPOD přímo účasten jednání a podává soudu zprávu o poměrech dětí. OSPOD by Vám také měl pomoci se sepsáním návrhu k soudu, případně se můžete obrátit na naše Poradenské centrum.

Jak řešit problémy s vyřízením cestovního pasu u dítěte v pěstounské péči?
Žádost o vystavení pasu dítěti je upravena v Zákonu o cestovních dokladech, na žádosti musí být podpis zákonného zástupce. Pokud je rodič nezvěstný nebo ve vězení, může pěstoun k žádosti přiložit potvrzení OSPOD, že podpis rodiče na žádosti je spojen s těžko překonatelnou překážkou. Pokud rodič je dostupný, ale odmítne žádost podepsat, musí soud rozhodnout o tom, že dává souhlas za rodiče pěstounům s požádáním o vystavení cestovního pasu.

Na co má pěstoun právo v souvislosti s řešením situací ohledně zdravotního stavu dítěte?
Pokud chce pěstoun nechat dítě lékařsky vyšetřit u specialisty, jako je třeba neurolog nebo psychiatr, je třeba souhlas zákonného zástupce, dle Zákona o zdravotních službách. Souhlas rodiče může být nahrazen potvrzením OSPOD, že souhlas rodiče je spojen s těžko překonatelnými překážkami (např. když je rodič neznámo kde, ve vězení atd.). Ambulance ale toto nevyžadují vždy, záleží na tom kterém pracovišti a lékaři. Větší důraz na zákonnou normu kladou nemocnice. Pěstoun ale dle zmiňovaného zákona má právo být hospitalizován spolu s dítětem jako doprovod, má právo zvolit poskytovatele zdravotních služeb (např. pediatra), má právo nahlížet do zdravotní dokumentace dítěte. Nemá však právo změnit dítěti zdravotní pojišťovnu, zde může nahradit zákonného zástupce pouze souhlas soudu.

Na co má pěstoun právo v souvislosti s řešením situací ohledně vzdělávání dítěte, volbou školy dítěte v pěstounské péči atd.?
Zde je úprava ve Školském zákoně, ve kterém je ale velice vágně vymezeno, kdo je oprávněn za dítě jednat, takže výklad je různý, a přístup jednotlivých škol nejednotný, záleží vždy na přístupu té které konkrétní školy. Takže věci jako změna školy, přihlášky na školy, žádost o asistenta pedagoga apod. jsou vždy posuzovány individuálně konkrétní školou. Možná ale by i zde mohlo pomoci potvrzení OSPOD, že rodič dítěte je neznámého pobytu nebo ve vězení, a tudíž jeho souhlas je spojen s těžko překonatelnou překážkou. Pokud rodič nesouhlasí s postupem pěstounů – například s volbou školy, musí rozhodnout soud, co je v nejlepším zájmu dítěte.

Problémy s tím, o čem pěstoun může a nemůže rozhodovat, jsou opravdu časté. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. 

Nejúčinnější cestou je podat si k soudu žádost o vytyčení pravomocí pěstounů. Pěstoun pak bude mít soudem vymezené, co vše může a nemůže ve věcech dítěte zařizovat či rozhodovat.

Větší pravomoci již mají poručníci. Poručníky se někdy pěstouni stávají v případech, kdy biologičtí rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. A pokud se pěstouni domnívají, že rodiče dětí nevykonávají řádně rodičovské povinnosti ke svým dětem (jsou-li nezvěstní či dlouhodobě nespolupracují, o děti se nezajímají…), je možné zvážit, zda by nebylo vhodnější soudně požádat o zbavení či omezení rodičovské zodpovědnosti. V tomto případě se pak pěstoun může stát současně poručníkem dítěte. Poručník pobírá stejné dávky pěstounské péče a zároveň mu statut poručníka rozšiřuje pravomoci.Je však nutné vždy zvažovat, zda zbavení rodičovské zodpovědnosti biologických rodičů je opravdu vhodné a v zájmu dítěte!

Stalo se Vám, že Vám v tomto měsíci přišla nečekaně nižší odměna pěstouna?
Je to způsobeno zálohami na daně. Každá odměna pěstouna je „daněna“, daně (přesněji měsíční zálohy na daně) odvádí úřad práce. V březnu se podávala daňová přiznání (ve většině případů je podával za pěstouny úřad práce), v dubnu byly na tomto základě spočítány nové zálohy na daně, a ty jsou nyní odečítány od odměny pěstouna. To, že u někoho jsou nyní odvody na daně vyšší, může být způsobeno třeba tím, že si pěstoun začal přivydělávat, ale i tím, že nevyplnil na úřadu práce tzv. růžové prohlášení, a tím mu nejsou v tomto roce uplatňovány slevy na daních (například odpočty za děti).

Proto je potřeba, aby tito pěstouni došli dodatečně na úřad práce růžové prohlášení podepsat, a tím se jim odměna pěstouna opět zvedne. To, co jim bylo pokráceno za duben a dále, dostanou v příštím roce zpět, opět při ročním zúčtování daní. 

Řeší Vaše dítě dluh na poplatcích za svoz komunálního odpadu za dobu, kdy bylo ještě v péči biologického rodiče nebo bylo již v ústavu, ale trvale stále hlášen u rodiče?
Nejprve zjistěte, komu byly doručovány veškeré písemné dokumenty o poplatcích a o dluhu od obecního úřadu. Pokud byly totiž doručovány pouze zákonnému zástupci (nikoliv dítěti, které již s rodičem nežilo), jsou veškeré výměry poplatků neplatné a obecní úřad nemůže takto vyměřené poplatky vymáhat. Rovněž exekuce musí být zastavena. Rozhodl tak v listopadu 2014 Nejvyšší správní soud, na základě toho, že rodič, jemuž bylo dítě odebráno z výchovy, nemůže dítě v tomto případě zastupovat, neboť má jiné zájmy než dítě (dochází zde tedy ke střetu zájmů mezi dítětem a rodičem a dítěti by měl být v řízení o vymezení poplatku ustanoven opatrovník).

Trochu starší novinkou je to, že díky novele zákona z roku 2012, která vyplývala z doporučení ombudsmana, již obce mají možnost vymáhat poplatky za svoz odpadu pouze po rodičích, a je jim doporučeno této možnosti využívat, tedy nechtít uhrazení poplatků po dětech. Ještě však „dobíhají“ exekuce poplatků vyměřených před touto dobou.

V každém případě vám doporučujeme obec upozornit na to, že dítě je již v pěstounské péči, s rodičem nežije. Obcím totiž o tomto faktu většinou chybí informace, v registru obyvatel tento údaj chybí. Obce mohou využít i možnosti stanovit ve vyhlášce případy, kdy je poplatek prominut, nevyžadován, může to být i případ dítěte v pěstounské péči.

V řízení o dluhu dětí za svoz komunálního odpadu vám může pomoci sdružení www.dejmedetemsanci.cz, které v rámci projektu www.detibezdluhu.cz může celou vaši kauzu převzít a za pomoci zkušené právničky vyřešit.

Chystáte se k soudnímu jednání o svěření dítěte do Vaší pěstounské péče? Seznámíme Vás s jednou novinkou, která Vám umožní pobírat dávky pěstounské péče v co nejkratším možném termínu:
Poproste soudce, aby do výroku rozsudku uvedl datum, od kdy je Vám dítě svěřené do péče (tedy alespoň od data, kdy je rozsudek vynesen). Nárok na dávky pěstounské péče Vám pak vznikne již od tohoto data, i kdyby se třeba rodiče dítěte odvolali nebo pokud by se protahovalo doručování rozsudku rodičům, tedy i datum nabytí právní moci rozsudku. Vyplývá to z metodického pokynu Generálního ředitelství Úřadu práce ČR z července roku 2015. Před tímto pokynem byly dávky pěstounské péče přiznávány až po nabytí právní moci rozsudku o pěstounské péči.

Setkali jste se s problémy ohledně souběhu odměny pěstouna a rodičovského příspěvku u pěstounů na přechodnou dobu? Do poslanecké sněmovny byla předána ke schválení změna zákona o státní sociální podpoře, dle které již pěstouni na přechodnou dobu nebudou moci čerpat zároveň k pěstounským dávkám rodičovský příspěvek. Sdílíme vysvětlení ze stránek ombudsmanky.
Ochránkyně se setkala s případy, kdy osvojitelé převzali dítě do své péče od pěstounů na přechodnou dobu. Pokud těmto pěstounům vyplácel úřad práce rodičovský příspěvek v maximálních částkách, nemohli pak osvojitelé volit čerpání dávky alespoň do tří let dítěte, protože většina příspěvku už byla vyčerpána. Pěstouni, jimž bylo dítě svěřeno na přechodnou dobu, tak pobírali dvě dávky sloužící stejnému účelu – dávku pěstounské péče a rodičovský příspěvek. Podle ochránkyně jde o nespravedlnost, která vyplynula ze stávající právní úpravy. V některých případech mohlo dojít k tomu, že pěstoun na přechodnou dobu vyčerpal celý rodičovský příspěvek, takže osvojitelé, kterým bylo dítě svěřeno do trvalé péče, už na něj neměli nárok. Jestliže chce stát podporovat svěřování dětí do stabilního rodinného prostředí, měl by podle ochránkyně náhradním rodičům přiznat odpovídající hmotné zabezpečení. Na její doporučení nyní ministerstvo navrhuje zrušit možnost čerpání rodičovského příspěvku pěstouny na přechodnou dobu.

 © Rozum a Cit